O firmě Prodejní on-line katalog Naše prodejny Zboží ve Vašem košíku Úvodní stránka Úvodní stránka
Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel a pozdějších právních předpisů.

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiná smlouva dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel / kupující - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

1. Objednání

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícího). Prodávající potvrdí objednávku telefonicky nebo elektronicky bezodkladně po obdržení řádně vyplněného objednávkového formuláře. Daňový doklad vystaví prodávající a bude doručen společně se zbožím. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že jim ve všech částech porozuměl, že vůči nim nemá žádných výhrad či námitek a že s nimi souhlasí.

Objednávka je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Ihned po obdržení objednávky obdrží kupující na udanou e-mailovou adresu e-mail o vytvoření objednávky prodávajícím. Objednávka bude vyřízena do 10 dnů. Objednané knihy zasíláme dobírkou, prostřednictvím České pošty. V případě nezastižení adresáta na udané adrese Česká pošta skladuje zásilku sedm dní a poté ji vrací zpět prodávajícímu. Na udané adrese zanechává pracovník pošty Oznámení o uložení zásilky. V případě, že do 10 dnů nedoručí Česká pošta ani zásilku, ani Oznámení o uložení zásilky, kontaktujte nás prosím prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Pokud zjistíte, že jste omylem objednali špatné zboží, ihned nás kontaktujte emailem na odkazkromeriz@studentcentrum.cz či telefonicky a žádejte zrušení vaši objednávky. Vždy uvádějte číslo objednávky, které najdete ve vaši emailové schránce v emailu potvrzujícím přijetí vaši objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud nebude schopen požadované zboží dodat v objednaném množství nebo ceně a nebo pokud bude objednávka vykazovat závažné nedostatky bránící jejímu vyřízení. V takovém případě, bude s nakupujícím neprodleně dohodnut další postup. V případě, že nakupující již objednávku uhradil předem, bude mu tato částka vrácena způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

2. Platební podmínky

Objednané knihy zasíláme dobírkou, prostřednictvím České pošty. Informace o ceně dobírky poskytuje Česká pošta na svých stránkách:

odkazhttp://www.cpost.cz/jetspeed/portal/media-type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/cenik

Dobírka - cena za zásilku na dobírku je tvořena součtem všech cen za jednotlivé služby:

1. cena za hmotnost poštovní zásilky, podle druhu služby (doporučená zásilka, cenné psaní, cenný balík, obchodní balík, ...).
Druh zásilky Do hmotnosti / cena v Kč
  50 g 100 g 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg
Obyčejné psaní – standard 2) 10 ,-                
Obyčejné psaní 4) 12 ,- 14 ,- 18 ,- 24 ,-          
Doporučená zásilka – standard 2) 26 ,-                
Doporučená zásilka 6) 30 ,- 34 ,- 37 ,- 43 ,- 49 ,-        
Cenné psaní 1) 32 ,- 36 ,- 39 ,- 45 ,- 51 ,-        
Obyčejný balík 5)         43 ,- 50 ,- 64 ,- 78 ,- 92 ,-
Cenný balík 1)         58 ,- 65 ,- 77 ,- 91 ,- 107 ,-
Slepecké zásilky 3) Osvobozeny od cen za základní služby 7)
1) Cena je uvedena bez příplatku za udanou cenu.
2) Obálka nebo nesložený kartónový lístek, pravoúhlého tvaru, s rozměry max. 23,1 x 16,4 x 0,5 cm.
3) Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech jejích tří rozměrů 90 cm.
4) Délka nesmí přesahovat 35,3 cm a šířka 25 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 2 cm.
5) Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 240 cm a součet všech jejích tří rozměrů 300 cm.
6) Délka nesmí přesahovat 50 cm a šířka 35 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 5 cm.
7) Osvobození se nevztahuje na ceny za doplňkové služby.

dále se připočítává:
2. příplatek za dobírku v konstantní výši...12,- Kč
- v případě cenného balíku příplatek za udanou cenu ve výši:
5,- Kč (od 500 do 5000,- Kč udané ceny),
12,- Kč (do 30000,- Kč udané ceny), dále pak 12,- Kč za každých započatých 10000,- Kč nad 30000,- Kč udané ceny
Udaná cena nemusí být shodná s dobírkovou.

3. cena za použitou poštovní dobírkovou poukázku:
- typ A
- typ C
- dobírková složenka poštovní spořitelny

cena dle výše uvedené částky:
Druh poštovní poukázky Do částky včetně / Kč
  200 1.000 5.000 50.000 Za každých dalších započatých 10.000 Kč
A 22 ,- 22 ,- 22 ,- 33 ,- 6 ,-
B - písemně 26 ,- 26 ,- 26 ,- 36 ,- 6 ,-
B - datově 24 ,- 24 ,- 24 ,- 34 ,- 6 ,-
C 35 ,- 35 ,- 35 ,- 46 ,- 11 ,-
D - 88 ,- 99 ,- 121 ,- 11 ,-
Poukázka A - vplácí se v hotovosti, částku připíše banka na účet. V případě zvláštních smluvních ujednání může cenu služby hradit adresát.
Poukázka B - vplácí se převodem z účtu u banky, částku vyplatí pošta v hotovosti – podává se písemnou formou nebo datovou formou
Poukázka C - vplácí i vyplácí se v hotovosti
Poukázka D - poukázka s urychlenou výplatou - vplácí i vyplácí se v hotovosti

K těmto uvedeným cenám mohou být připočítány ještě příplatky za další zvolené služby,např. křehké, pilné, neskladné, dodejka, atd. Cena za tyto služby České pošty je uvedena zde:

odkazhttp://www.cpost.cz/jetspeed/portal/media-type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/cenik?show_title=1&ksid=5564&escid=5378&docid=0&pgtyp=S

Zdroj: Česká pošta s.p., odkazwww.cpost.cz

Součet všech cen za jednotlivé služby České pošty tvoří cenu dobírky.

Platit lze také hotově a to při osobním převzetí na pobočkách knihkupectví v Kroměříži a v Olomouci. Úhrada probíhá při dodání zboží zásilkovou službou. Daňový doklad (faktura) je přiložen ke zboží.

3. Reklamace

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského, Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník (kupující) je povinen zboží dodané prodávajícím po převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout a zkontrolovat. Na pozdější reklamace (zřetelné poškození vzniklé nesprávným používáním zboží nebo jiným způsobem nesouvisejícím s užíváním zboží, ke kterému je určeno) nebude brán zřetel. Reklamaci zákazník (kupující) uplatňuje u dodavatele. Při koupi zákazník (kupující) vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se k jejich dodržování.

Reklamaci je možno provést:

  1. telefonicky na telefonním čísle 573 340 802
  2. elektronickou poštou prostřednictvím adresy: odkazkromeriz@studentcentrum.cz
  3. poštou zasláním dopisu na adresu uvedenou odkazzde
  4. osobně tamtéž

Reklamace musí obsahovat číslo objednávky a popsání vady.Reklamace bude vyřízena v nejkratším možném termínu, případně v termínu a způsobem dohodnutým se zákazníkem, obvykle formou výměny knihy za knihu bez vad (knihu samozřejmě vyměníme celou, tedy kus vadný za jiný – bez vad. Není možno očekávat výměnu pouze vadných či chybějících stran, neboť tyto jsou nedílnou součástí knihy), nebo formou vrácení pěněz. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem č. 634/1992 Sb. stanovena na 30 dní od obdržení reklamovaného zboží. Dopravu zboží zpět k prodejci hradí zákazník. Reklamace se nevztahují k námitkám na obsah knih.

4. Záruka

Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží zákazníkem. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení knihy způsobené používáním, nevhodným skladováním nebo živelnými pohromami.

5. Vrácení, výměna zboží, odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který nakupuje zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, má dle ustanovení §53 odst. 6 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění s výjimkou případů uvedených v odst. 7: "Spotřebitel nemůže odstoupit podle odst. 6 od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání." Každá fyzická osoba má ze zákona právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. V této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele (prodávajícího). Po následné domluvě (telefonicky, emailem) bude zákazníkovi vrácena částka, odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží v plné výši. Při výměně či vrácení zboží jsou zákazníkovi účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením či výměnou zboží.

V případě tohoto rozhodnutí dodržte následující:

  • Vrácené zboží musí být kompletní.
  • Zboží nesmí být žádným způsobem použité, poškozené či jinak znehodnocené.
  • Doložte námi vystavený prodejní doklad, nebo jeho kopii a číslo objednávky.
  • Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, jakož i při koupi zboží, které podléhá zastarání.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Podle § 457 a § 458 odst. 1. Občanského zákoníku je každá ze stran zrušené kupní smlouvy povinna vrátit, co od druhé dostala. Pokud to není dobře možné, musí být poskytnuta peněžitá náhrada.

6. Informace o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou

Řídí se § 616 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Jestli nebude takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7. Ochrana osobních údajů

Povinností prodávajícího je dodržování zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Při objednávce zboží telefonem či e-mailem, prostřednictvím e-shopu, souhlasí zákazník závazně se zpracováním osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti v rozsahu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje, které budou sloužit výhradně za účelem realizaci objednaných služeb, neposkytne třetí straně vyjma dopravců. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze pro komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Na telefonickou nebo písemnou žádost zákazníka (i bez udání důvodu) jej vymažeme ze své databáze.

Při prodeji zboží shromažďuje prodávající pouze kontaktní údaje, konkrétně celé jméno, adresu, telefonní čísla a emailové adresy, za účelem odeslání zboží a komunikace se zákazníky. Kupující souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity prodávajícím k výše uvedenému účelu.

8. Závěrečná ustanovení

Veškerá ustanovení se řídí právním řádem ČR, zejména Obchodním zákoníkem, dále pak Zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a informací, Občanským zákoníkem a dobrými mravy. Prodávající si vyhrazuje změnu těchto podmínek, ovšem bez zpětné platnosti.